Giá cá tra tăng, người nuôi xót ruột không có hàng để bán